Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Irene Molina

Vetenskaplig ledare

Irene Molina, är professor i kulturgeografi och forskar om staden som plats för sociala maktrelationer. Specifika intresseområden är rasifiering och diskriminering, samt klass, genus och intersektionalitet.

Projekt: Invandrade mödrar - rasifierade barn. Vägval, konflikter och visioner, finansierad av VRs speciella utlysning för forskning om rasism (2017-2019) tillsammans med professor Paulina de los Reyes (projektledare) från Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet och Professor Diana Mulinari från Centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet.

Webbsida Publikationer

Ylva Habel

Forskare

Ylva Habel är forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, med en bakgrund som filmvetare. I hennes interdisciplinärt präglade forskning om fältet antisvart rasism ingår Black Studies, afrodiasporiska, intersektionella och postkoloniala perspektiv, kritiska vithetsstudier. I sin nyligen påbörjade forskning om exceptionalistiska affekt-ekonomier fokuserar hon på diskursiva relationer mellan samtida svenska och holländska debattklimat. I bägge dessa sammanhang finns ofta outtalade färgblinda föreställningar om att vår bakgrund av välfärdspolitik gör antirasistiska perspektiv och åtgärder överflödiga.

Publikationer

Mattias Gardell

Vetenskaplig ledare

Mattias Gardell är Nathan Söderblomprofessor i jämförande religionsvetenskap och har i skilda empiriska fält undersökt spänningsfältet religion, politik och rasism. Gardells forskningsintressen inkluderar antimuslimsk rasism (islamofobi), ockult fascism, politisk religion och religion/rasism/våld.

Projekt: Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner

Projekt: Metodologiska laboratorier – hur skapa etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att mäta diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion?
 

Webbsida Publikationer

Mehek Muftee

Postdoktor

Mehek Muftee har forskat om introduktionsprogram för flyktingar som genomgår vidarebosättning till Sverige där hon bland annat tittat på hur stereotypa föreställningar om kvinnor från Afrikas horn kommer till uttryck i information och interaktionen mellan myndighetspersonal och programdeltagare. I sitt postdok projekt undersöker Muftee muslimska kvinnors erfarenheter av samt strategier för att hantera och utmana antimuslimsk rasism. Hennes intresseområden innefattar migration, transnationell migration, intersektionalitet, postkolonial feminism och antimuslimsk rasism. Mehek Muftee tillträder sin tjänst i januari 2018.

Shahram Khosravi

Professor

Shahram Khosravi är docent och lektor vid Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet. Han disputerade 2003 på avhandlingen "The Third Generation: The Islamic Order of Things and Cultural Defiance among the Young of Tehran". Khosravis forskningsintressen inkluderar antropologi (Iran och mellanöstern), migration, mänskliga rättigheter och tvångsutvisningar.

Projekt: After Deportation (2017-2019)

Projekt: Waiting (2017-2019)

Webbsida Publikationer

Per-Erik Nilsson

Föreståndare

Per-Erik Nilsson forskar på frågor som rör gränslandet mellan sekularism, religion och politik med fokus på ultranationalism, antimuslimsk rasism och våldslegitimering. Han är specialiserad på Frankrike och särskilt den franska extremhögern. I sin forskning arbetar han med diskursanalytisk och etnografisk metodologi.

Projekt: Radikalisering och våldsbejakande extremism: En analys av två mångtydiga begrepp i svenskt offentligt samtal.
 

Webbsida Publikationer

Anna-Sara Lind

Forskare

Anna-Sara Lind är docent och universitetslektor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar på offentlig rätt i vid bemärkelse, på hur EU-rätten inverkar på rättsutvecklingen inom den medicinska rätten och socialrätten samt hur fri- och rättigheter kan säkerställas i en komplex konstitutionell verklighet.

Koordinator för teologiska fakultetens mångvetenskapliga satsningar

Webbsida                            Projekt

Tomas Lundström

Doktorand

Tomas Lundström är doktorand i religionshistoria och undersöker i sitt avhandlingsprojekt religion som meningsskapande funktion i den svenska radikalnationalistiska miljön.

Projekt: Svensk radikalnationalism och religion (abstract på engelska)

Webbsida